BG16RFOP002-6.002-0380-C01 | MODAK Ltd.

Дата на публикуване 23.09.2022г.

„МОДАК ООД“ СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО НОВ ПРОЕКТ С ДОГОВОР BG16RFOP002-6.002-0380-C01
„МОДАК“ ООД стартира дейности по проект, изпълняван по процедура
BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната
ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
Главната цел на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските
малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от
разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им
ефективност.
Обща стойност: 159 160.00 лв., от които 79 580.00лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Начало: 21.09.2022г.
Край: 21.07.2023г.